Frågor Du bör ställa innan Du tackar ja till ett styrelseuppdrag

I förra veckan träffade jag en VD på ett medelstort icke noterat bolag. Sist vi sågs var för knappt ett år sedan, då han precis tackat ja till sitt första styrelseuppdrag. Jag var spänd på att få veta om uppdraget hade motsvarat hans förväntningar och frågade "Hur har det gått, blev det som Du tänkt"?

Redan innan han svarade såg jag på hans min att så inte var fallet. "Nej, det blev inte som jag hade tänkt och nu vet jag inte om jag skall ställa upp för omval i styrelsen". Varför inte det? "Bolaget har stora problem och styrelsearbetet fungerar dåligt.  Med facit i hand var jag så smickrad över att bli tillfrågad att jag inte tog mig tid att ställa relevanta frågor innan jag tackade ja."

Tyvärr är detta inte ovanligt, jag har under den senaste tiden träffat flera personer som frågat mig om råd efter att ha hamnat i samma situation. Då de flesta inte blir tillfrågade om styrelseuppdrag särskilt ofta, är det lätt hänt att tacka ja utan att djupare funderingar.

Om Du blir tillfrågad om ett ledamotsuppdrag (ett ordförandeuppdrag kräver lite andra frågor)  kan nedanstående frågor vara till hjälp. Givetvis finns det fler frågeställningar, jag har valt ut de jag upplever som mest relevanta för att bygga förtroendekapital i styrelserummet.

Frågor att ställa till bolagets ägare eller valberedning:

Hur ser den ekonomiska situationen ut? Här behöver Du både nuläge och historik som årsredovisningar tre år bakåt i tiden. Hur är likviditeten? Är skatter och moms betalda i tid? Hur ser budgeten ut? Om mer kapital behövs, vad är planen?

Vilken information kan Du får fram om bolaget och ägarna? Hur långsiktiga är ägarna? Finns det ett ägardirektiv som strategin är uppbyggd på? Även i ett litet bolag är det viktigt med en tydlighet i vad ägarna förväntar sig.

Hur fungerar styrelsearbetet idag? Vem är ordförande? Vilka är de andra ledamöterna? Hur många möten är det per år? Finns det en tydlig strategisk plan med nyckeltal kopplade till denna? Är det högt i tak i styrelserummet? Får alla komma till tals? Utvärderas styrelsens arbete?

Hur ser organisationen ut? Är VD en god och tydlig ledare med lågt självfokus? Skapar VD resultat? Genomförs utvärdering av cheferna hela vägen upp till VD-nivå? Genomförs medarbetarundersökningar? Trivsel och prestation hos medarbetarna hör ihop.

Är kunderna nöjda och finns det en stabil, lojal kundbas? I dag är konkurrensen knivskarp och för att lyckas måste det finnas en vilja att veta om kunderna är nöjda och om de känner förtroende för företaget. Att frekvent göra kundundersökningar är ett måste.

Vad förväntas Du att tillföra som styrelseledamot? Skall Du bygga förtroendekapital som styrelseledamot måste Du leverera det som förväntas.

Frågor att ställa till Dig själv:

Efter den information Du har fått och själv tagit fram - tror Du på bolaget?

Kan Du leva upp till de förväntningar som ställs på Dig? Utöver Din spetskompetens måste Du ha kunskap om bolagsstyrning och aktiebolagslagen. Har Du det eller behöver Du utbilda Dig? Om Du idag arbetar operativt, kan Du tänka strategiskt i styrelsen utan att fastna i operativa frågeställningar?

Stämmer företagets värderingar med Dina egna? En av de viktigaste frågorna enligt min mening.

Känner Du förtroende för styrelseordföranden? Ordföranden leder arbetet,  ömsesidigt respekt och förtroende är avgörande.

Har Du mod att ställa de frågor som krävs för bolagets bästa?  Skall Du skapa värde i styrelsen måste Du ha mod att ställa även de obekväma frågorna. 

Har Du tid för uppdraget? Oavsett om uppdraget är ideellt eller arvoderat måste Du ha den tid som behövs. Ligger arvodet i paritet med tidsåtgången?

 

Integritet, mod, moraloch lågt självfokus är avgörande egenskaper för attbygga förtroende i styrelserummet

 

Detta inlägg hoppas jag kan bli en hjälp på vägen för Dig som funderar på att acceptera ett nytt styrelseuppdrag. Att arbeta i en styrelse är otroligt inspirerande om Du känner att Du skapar värde och bygger förtroendekapital.